Specjalna oferta dla nowych Klientów: pierwszy miesiąc współpracy gratis!
Usługi księgowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie Ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
  • sporządzanie bilansów,
  • sporządzanie rachunków wyników.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie Ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
  • prowadzenie Ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
  • miesięczne naliczanie podatku dochodowego (PPE),
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
Usługi kadrowo – płacowe
 • Obsługa płac
  • sporządzanie list płac z umów o pracę,
  • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT 11, PIT 8B) dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie rocznych obliczeń podatku (PIT 4R) pracodawcy.
 • Obsługa z zakresu kadr
  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • obsługa kontroli ZUS.
Usługi z zakresu windykacji przedsądowej

Zależy nam, aby współpraca z Kancelarią zapewniła Państwu, wymierne korzyści i wsparcie, poprzez korzystanie z nowoczesnych narzędzi w zapobieganiu zawierania ryzykownych umów oraz skuteczniejszym ściąganiu należności od dłużników. Proponujemy Państwu korzystanie z następujących narzędzi:
 • Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A
 • Windykacji polubownej
Jesteśmy Partnerem Handlowy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. jest instytucją, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące rzetelności płatniczej kontrahentów. Funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530), która weszła w życie w dniu 14 czerwca 2010 r. Akcjonariuszami Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. są Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Korzyści dla Klienta:

Jako Partner Handlowy BIG InfoMonitor S.A oferujemy Państwu narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów. Dzięki współpracy uzyskujecie Państwo wiedzę o zaległych płatnościach potencjalnych kontrahentów oraz ich wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec wierzycieli.
Możecie Państwo także wpisać swoich dłużników do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor S.A.

Windykacja polubowna:

Jako wsparcie w dochodzeniu własnych wierzytelności Kancelaria oferuje swoim Klientom produkty zwane potocznie miękką windykacją:
 • wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie czynności negocjacyjnych oraz ugodowych.
Pozostałe usługi
 • reprezentacja Klienta podczas postępowania podatkowego,
 • pomoc przy uruchamianiu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • wyprowadzanie księgowości,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (PIT37, PIT38, PIT39),
 • sporządzanie wniosków o zwrot części VAT zawartego w cenie niektórych materiałów budowlanych zakupionych po 1 maja 2004 na budowę, remont, modernizację domu, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (VZM) dla osób fizycznych.